Bize Mail Gönderin

info@odakyaraticidrama.com

Bizi Arayın

0 212 871 01 35

0 555 105 01 35

Eğitim Yönetmeliği

Hakkımızda

YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri:

Hazırlık aşaması 48 saat olup tamamına katılım zorunludur. 12 saatten fazla devamsızlık yapan katılımcılar hazırlık aşamasını tekrarlamak zorundadır. Bu aşamaya tüm yüksek öğrenim diplomaları ile yapılan başvurular kabul edilir. Bu aşamada Yaratıcı dramaya ısınma çalışmaları yapılmakta, eğitim sözleşmesi üyelere okunup imzalanır. Belirlenen saatler çerçevesinde üyeler yaratıcı drama yaşantısından geçmektedir. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada üyelere dağıtılır. Eğitim çalışmaları iki lider tarafından yönetilebilir ve bu durum önceden grup üyelerine duyurulur. Grup üyeleri eğitim çalışmasının içeriğine uygun olarak eğitim lideri tarafından verilen sorumlulukları tamamlamakla yükümlüdür. Çalışmanın tamamlanmasının ardından her üyeye hazırlık aşaması katılım belgesi verilir.

2. Aşama

48 saat olup yaratıcı dramada kullanılan tekniklerden oluşmaktadır. Hazırlık aşamasını tamamlayan grup üyeleri katılırlar. Ayrıca çalışmanın içinde her üyenin hazırlayıp sunacağı seminer çalışmaları vardır. Her grup üyesi eğitim lideri tarafından verilen seminer görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu aşamada eğitimin gereklerini ve eğitim saatlerini tamamlamak zorunludur. 12 saatten fazla devamsızlık yapan grup üyesi 2. Aşamayı tekrar etmek zorundadır.

3. Aşama

48 saat olup ileri drama tekniklerinden oluşmaktadır. 2. Aşamayı tamamlayan grup üyeleri katılırlar. Bu aşamada da üyelerin yerine getireceği seminer çalışmaları olacaktır. Her üye bu aşamanın saatlerini ve seminer görevini tamamlamakla yükümlüdür. 12 saatten fazla devamsızlık yapan grup üyesi 3. Aşamayı tekrar etmek zorundadır.

4. Aşama

ileri drama tekniklerinden oluşur. 48 saattir. 3. Aşamayı tamamlayan grup üyeleri katılabilirler. Bu aşamada da üyelerin gruba devam etmenin yanında hazırlayıp sunacağı seminer çalışması olacaktır. Her üye hem bu aşamanın saatini hem de eğitim lideri tarafından verilen seminer çalışması görevini yerine getirir. 12 saatten fazla devamsızlık yapan grup üyesi bu aşamayı tekrarlamak zorundadır.

5. Aşama

5. aşama da grup üyeleri çeşitli konularda atölyeler hazırlar ve uygulamasını yaparlar. Bu aşamaya 4. Aşamayı tamamlayan grup üyeleri katılabilir. Bu aşamada hazırlanıp sunulan atölyelerin değerlendirmesi grup üyeleri ve eğitim liderleri tarafından yapılır. Atölyesini gereği gibi hazırlamayan üye tekrar atölye çalışması hazırlamakla yükümlüdür.

6. Aşama

Proje hazırlama aşamasıdır. 5. Aşamayı tamamlayan üyeler içindir. Bu aşamada üyeler bir proje konusu belirler ve eğitim merkezi yönetimine sunar. Proje öneri yönetim tarafıdan değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediği üyeye yazılı olarak bildirilir. Önerisi kabul edilen üye için bir danışman hoca belirlenir. Belirlenen danışman hoca üyenin proje hazırlama aşamalarında üyeye yol göstermekle yükümlüdür. Proje belirli bölümlerden oluşur. Projesini hazırlayan üye üç kişiden oluşan jüri karşısında sunumunu yapar. Proje çalışmaları yetersiz görülenler için ek süre verilir. Düzeltmelerden sonra proje kabul edilir.

Proje Yazım Kriterleri:

1. Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.

2. İstatistiksel çalışmalar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.

3. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.

4. Dil düzgün anlaşılır olmalı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

5. Kaynakça doğru verilmeli ve yeteri kadar zengin olmalıdır.

6. Dipnotların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.

Bütün aşamaları tamamlayan grup üyeleri geçerli bir proje önerisi ile başvurmak zorundadır. Proje önerisi kabul edilen üyeye danışman hoca atanır. Projesini hazırlayan üye proje yazım aşamalarını danışman hoca ile birlikte yapmak zorundadır. Grup üyeleri projelerini bir yıl içinde tamamlamak zorundadır. Proje belirli aşamalardan oluşmalıdır.

 • 1. Literatür taraması
 • 2. Projenin konusu
 • 3. Proje gerekçesi
 • 4. Ölçme teknikleri
 • 5. Uygulamalar
 • 6. Değerlendirme
 • 7. Sonuç

Eğitimlere Devam ve Devamsızlık:

Tüm aşamalarda devam zorunludur. Programda önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz eğitim grubuna 12 saat katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Yada devamsızlık yaptığı aşamayı tekrarlamak zorundadır.

Üyenin Drama ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler

Eğitime devam eden adayın şu koşullarda Odak Drama Merkezi ile ilişkisi kesilir:

 • - Üye imzaladığı anlaşmalara uymazsa,
 • - Üye Odak Drama Merkezinin ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,
 • - Üye Eğitim Yönetmeliğinde belirtildiği halde eğitiminin ve uygulamaların ana fikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda Odak Drama Merkezi tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde,
 • - Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal etmesi ve 12 saat grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yapması durumunda,
 • - İzin almasına rağmen üyenin devamı aşamanın gerektirdiği saat süresini geçmişse.
 • - Üye ancak diploma aldıktan sonraki kullanacağı unvanları, henüz eğitimi esnasında kullanmaya başlamış ise,
 • - Drama Merkezinin belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde,
 • - Üye her aşama için geçerli olmak kaydıyla Odak Drama Merkezinin bilgisi dışında grup yönetirse,
 • - Eğitmen olmadığı halde yaratıcı drama eğitim grubu yönetirse, sertifika veya diploma verirse,
 • - Grup çalışmalarının ücretlerini düzenli olarak ödemezse,

Eğitime Ara Verilmesi - Grup Değişimi ve Birleşimi

 • - Adayların eğitiminin kesintiye uğradığı durumlarda üyeler Odak Drama Merkezinin uygun gördüğü grup ve çalışma zamanını beklemek zorundadırlar.
 • - Her aşamada üyeler yalnızca bir yıl ara verebilirler, verilen ara bir yıldan fazla ise aşamalar tekrar edilir, eğitime en baştan başlamak zorundadırlar.
 • - Uzun süreli bir izin (6 ay-1 yıl) -doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kere verilir. Eğitme geri döndüklerinde başka bir grupla devam ederler.
 • - Mesleki etik göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen Odak Drama Merkezi grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.
 • - Grup sayıları 20'nin üstünde olmayacaktır.
 • - Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 12'nin altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir.
 • - Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır. Eğitim saatleri göz önünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir.

Eğtime Ara veren Adayların Eğitime Geri Dönmesi

Drama içi Eğitime Ara Verenler

Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır. Bu yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır. Aynı aşamada yalnız bir kez ara verilebilir. İkinci kez ara verilmesi durumunda üye tekrar başvurursa değerlendirmeye alınır ve eğitime ancak en baştan başlaması koşulu ile kabul edilebilir.

1 yıldan fazla ara verme durumunda:

Eğitime en baştan başlanır.

Farklı bir Yaratıcı Drama Eğitim Grubundan Geçiş Yapmak İsteyenler

 • - Aday diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni aşamaya devam edebilirler.
 • - Başka bir Yaratıcı Drama Eğitim grubundan geçiş yapmak isteyen kişi önceki grup lideri veya ilgili kurum başkanlığından yazılı olarak eğitim saat dokümanlarını gösteren bir belge getirmelidir. Buna göre kişinin uygun gruba devamına karar verilir veya beklemeye alınır.
 • - Online eğitim alan kişilerin belge ve saatleri kabul edilmez.

Yaratıcı Drama Konferansları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar, Konuk Lider Çalışmaları

IPI Psikodrama Konferansı:

Odak Drama Merkezi her yıl Eylül ayında ayında bir "Yaratıcı Drama Konferansı" düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar yalnızca eğitim görenlere açık olduğu gibi, tüm meslektaşlara da açık olabilir, kimlerin katılabileceği önceden duyurulur. Üç tamgün süren bu çalışmaya yabancı terapistler davet edilebilir. Eylül ayında bu konferans dışında eğitim grupları başka grup çalışması yapmaz. Ücret ve yeri önceden duyurulur.

Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik Odak Drama Merkezi öğrencilerine verilir. Diğer meslektaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı eğitimcilerle çalışırken birkaç grubun birlikte çalışması Odak Drama Merkezinin tasarrufundadır.

Odak Drama Merkezinin düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve Odak Drama Merkezinde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.

Seminerler, Maraton ve Konulu Atölyeler

Seminerler:

Her aşamada temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Programında görülür. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler Odak Drama Merkezi tarafından planlanır ve eğitim yılı başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan seminerleri takip etmeli ve açığını kapatmalıdır.

Eğitim boyunca alması gereken seminer sayısını her aday tamamlamalıdır. Odak Drama Merkezinin uygun gördüğü durumlarda adayın alması gereken zorunlu seminerlerde değişiklikler yapılabilir.

Seminer saatleri 6 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir.

Maraton Gruplar

Odak Drama Merkezi eğitim-öğretime ara verilen sömestr ve yaz tatillerinde maraton gruplar açabilir. Bu maraton gruplar 8 gün ve 6 saat olmak üzere kesintisiz devam eder. Bu eğitime katılan üyeler katıldığı aşamanın eğitimini tamamlamış olurlar.

Konulu Atölyeler

Aşama eğitimleri devam ederken Odak Drama Merkezi konulu atölyeler düzenler. Üyeler eğitimleri süresince en az iki konulu atölye çalışmasına katılmak zorundadır. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilere açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara isim yazdırarak ve kapora yatırarak ön kayıt yaptırmak gerekir, Grupların konuları ve kabul edilecek üye sayısı önceden bildirilir.

Üyelere Verilen Formlar

Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:

Yaratıcı Drama Eğitim Anlaşması

Eğitim Yönetmeliği ( Web sitesinde bulunur ve öğrenciler okumakla yükümlüdürler).

Eğitim Saat Takip Formu: Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını (grup, seminer, konferans, ekstra çalışmalar, v.s.) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve bir dosya oluşturması zorunludur.

Ödeme Kuralları ve Devamlar

Odak Drama Merkezi öğrencileri ödemeleri çalışma öncesinde yaparlar.

Her ay ödenmeyen grup ücretlerine %5 gecikme cezası uygulanır, ayrıca yıl sonunda ödemelerin gecikmesi durumunda % 10 gecikme cezası uygulaması yapılır.

Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma-görevlendirilme olsa dahi ya da ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez.

Eylül konferansı, maraton çalışma v.b. çalışmaların eğitim ve konaklama ödemelerinin geciktirilmesi veya ödenmemesi ilişik kesme sebebidir.

İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelinmediğinin göstergesidir, bu üyenin yok sayılmadığı ya da istediği ölçüde devamsızlık yapabileceği anlamına gelmediği gibi üyeler ücret ödemekle de yükümlü olurlar. İzin dilekçesi verilmesi durumunda dahi belirtilen devam süreleri aşıldığında Odak Drama Merkezi ile ilişik kesilir.

Grup üyelerinin facebook, whatsapp gibi sanal ortamlarda grup listeleri hazırlamaları yasaktır. Böyle bir iletişim, grupların kendi yazışma ortamları dışında yapılamaz.

Adaylar yalnızca kendi çıkarları için değil grubunun da devamlılığı için gruba düzenli gelmek zorundadırlar.

Şirket veya okulun üyenin çalışma ücretlerini karşılaması durumunda üye sponsoruyla Odak Drama Merkezi arasındaki ödeme sürecinden sorumludur. Odak Drama Merkezinin kuralları ve ödeme sistemine uymak zorundadır. Toplu ödemelerde çalışmaya gelinse de gelinmese de ödeme alınacaktır. Odak Drama Merkezi kuralları ile kendi sponsorunun ödeme kuralları arasındaki farklılıklar konusunda Odak Drama Merkezi kuralları geçerlidir.

Odak Drama Merkezi tüm diğer özel kurumlarda olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Yönetmelik Odak Drama Merkezinin içinde olduğu evrensel çalışma kurallarına uyumlu halde yapılandırılmıştır.

Diploma ve Sertifikalar

Üyelere eğitimine katıldıkları aşamalar, konulu atölyeler ve konferanslarla ilgili katılım belgeleri verilir. Aşamaların tamamlanmasının ardından M.E.B tarafından hazırlanan ve uygulanan sınava giren üyeler sınavdan geçerli notu aldıkları takdirde Yaratıcı Drama Eğitmenliği sertifikası almaya hak kazanırlar. Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan diploma alamaz ve ünvanlarını kullanamazlar.

Eğitimlerine ara verenlere hiç bir surette belge ya da saatlerini gösteren doküman verilmez. Eğitime devam edilirken benzeri belgeler asla düzenlenmez ve öğrenciye verilmez.

Diplomalar hak kazanıldıktan ve basılıp hazır olduğu teyit edildikten 3 ay sonra alınmalıdır. Alınmayan diplomalar için önce yazılı ve sözlü uyarı yapılır sonrasında da imha edilir.

Odak Drama Merkezi öğrencisi olmuş kişi tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

Gelişmelerden Haberdar Olmak İçin Haber Bültenimize Kaydolun.